Termes i condicions

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’adquisició de l’entrada per al Festival Nits de Cinema Oriental suposa l’acceptació de les següents condicions generals d’ús, ofertes per l’Associació Nits de Cinema Oriental amb CIF: G-65051591, Domiciliada al carrer Sant Pere 88 de Vic.

Una vegada adquirida, l’entrada no serà canviada ni serà reemborsat l’import. En cas d’anul·lació total de l’esdeveniment, l’Organització es compromet a retornar l’import de l’entrada, però no el cost de distribució que els canals de venda puguin aplicar a el preu de la mateixa.

L’Organització es reserva el dret a alterar o modificar el programa de l’esdeveniment, o suspendre o alterar qualsevol de les activitats i actuacions proposades en el cartell.

L’Organització es reserva el dret d’admissió, segons la legislació vigent.

L’Organització no es fa responsable de les entrades que no fossin adquirides en els punts de venda oficials. L’admissió queda supeditada a el fet de disposar de l’entrada completa i en bones condicions. Tota entrada danyada, trencada o amb indicis de falsificació, autoritzarà a l’Organització a impedir al seu portador l’accés a l’recinte, així com a prendre les mesures legals pertinents contra el titular de la mateixa, que assumeix tota responsabilitat en cas que aquesta es present per duplicat, fotocopiada o falsificada.

No es podran modificar les dades dels assistents facilitades durant el procés de compra. L’organització realitzarà la validació de l’entrada mitjançant la confrontació d’una llista de adquirents en cada punt d’entrada a les activitats de festival, segons correspongui. No es permetrà l’accés a l’festival a tota persona amb una entrada que ja hagi estat prèviament validada o adquirida fora dels canals oficials.
En el moment d’entrar al recinte, el públic pot ser registrat segons la llei, no permetent-se, en cap cas, l’entrada de menjar (en cas de necessitat s’ha de presentar un justificant mèdic que ho acrediti), beguda i objectes que puguin ser considerats perillosos per l’Organització o que estiguin prohibits per la normativa vigent. Per accedir amb càmeres d’ús professional serà obligatori comptar amb una acreditació de el departament de premsa de l’Festival.

El públic assistent podrà aparèixer DE MANERA INCIDENTAL * en imatges preses per diferents mitjans de comunicació, l’Organització, tercers autoritzats per aquesta o qualsevol artista per a la posterior difusió, consentint expressament un ús promocional i / o comercial de les imatges captades. L’assistència a l’esdeveniment suposa l’acceptació i que es faci ús, de forma gratuïta i sense cap contraprestació, de la seva veu, imatge i nom en retransmissions televisives, radiofòniques o xarxes socials, en directe o en diferit, en vídeo, en fotografies o en qualsevol altre mitjà o suport present o futur.

* S’entén per presa incidental d’imatges d’una persona tota gravació d’imatges d’una persona realitzada amb motiu de l’enregistrament d’imatges de grup, paisatges i altres similars que, incloguin la imatge d’una o més persones, que apareguin de manera aleatòria i no predeterminat amb motiu de documentar esdeveniments o informar sobre esdeveniments d’actualitat, sense que el propòsit de la gravació sigui la fixació de la imatge de la persona o persones que hi apareixen, de manera que, eventualment, aquesta persona o persones poden ser recognoscibles en funció de com sigui la seva imatge fixada.

La venda i despatx a menors d’edat de begudes alcohòliques durant el festival està totalment prohibida, així com el seu consum, de manera que no es despatxaran begudes alcohòliques a menors d’edat. Igualment es prohibeix el consum de begudes alcohòliques a menors d’edat. Tot menor que sigui trobat consumint begudes alcohòliques dins el recinte serà posat sota el control dels seus pares o tutors. Si aquests no poguessin fer-se càrrec de el menor, o així ho reclamessin per no trobar-se en el recinte, el menor serà expulsat del recinte prèvia posada en coneixement de les autoritats competents o seguint les instruccions dels seus pares o tutors, segons correspongui. En el procés d’expulsió, el menor estarà a la cura de l’organització de festival fins que un gran pugui fer-se càrrec d’ell o sigui posat a la cura de les autoritats.

L’Organització de l’esdeveniment podrà denegar l’accés o bé expulsar del recinte a qui incompleixi les presents Condicions Generals d’ús, a qui desatengui les indicacions de el personal de l’Organització i de Seguretat i a qui provoqui una situació de risc per a si mateix o per a les altres persones assistents a l’esdeveniment: manifestant actituds violentes, portant drogues o mostrant símptomes d’haver-les consumit, trobant-se en estat d’intoxicació aparent o potencial, dificultant el desenvolupament normal de l’esdeveniment, introduint-se en espais d’accés restringit per l’Organització, etc. Responsabilitzant-se personalment al portador, en tots els casos, per les seves pròpies accions i omissions quan aquestes provoquin lesions a tercers o danys materials.

El públic assistent reconeix i accepta que l’Organització ostenta i és titular de tots els drets propietat intel·lectual, industrial i qualssevol altres, inclosos els d’imatge, derivats, directament o indirectament, de les representacions artístiques o qualssevol altres que tinguessin lloc amb motiu de la celebració de l’Festival, sense limitació territorial ni temporal, i sense cap altra limitació més que les disposades en la vigent Llei de Propietat Intel·lectual.

Tot intent d’estafa, violació, sostracció, robatori, així com els danys a la propietat personal causats directament o indirectament a l’Organització o empleats de la mateixa autoritzen a aquesta a emprendre les mesures legals, tant civils com penals, que estimi oportunes contra els causants.

La possessió d’aquesta entrada no atorga el dret al seu posseïdor oa tercers a utilitzar la mateixa, o el seu contingut, amb finalitats publicitàries, de màrqueting, revenda o de promoció (inclosos els concursos, regals i / o sortejos). L’incompliment d’aquest punt, sense autorització expressa i fefaent de l’Organització, obligarà a l’anunciant i / o usuari no autoritzat a fer efectiva una penalització equivalent a mil vegades el preu de l’entrada més cara de l’esdeveniment, sense perjudici de posteriors reclamacions per danys i perjudicis generals. Així mateix, queda anul·lada la llicència incorporada a la present.

La cancel·lació, total o parcial, de l’esdeveniment per causes de força major, en cap cas donaran lloc a la devolució de l’import de l’entrada. Les males condicions climatològiques i els canvis horaris no donen dret a la devolució d’import de l’entrada.

L’Organització es reserva la facultat de modificar les presents Condicions Generals prèvia publicació de les mateixes per aquest mateix mitjà, i és responsabilitat de l’Usuari la seva deguda lectura en el moment de cada accés i / o utilització.

Qualsevol reclamació haurà d’acompanyar obligatòriament amb la presentació d’aquesta entrada.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES RELATIVES A LA PREVENCIÓ DE CONTAGIS PER COVID-19

Les condicions d’accés i permanència al recinte estan subjectes a la normativa vigent en matèria sanitària per prevenir els contagis per COVID-19 i poden patir modificacions en funció de l’aprovació de noves normes que modifiquin les condicions vigents durant l’adquisició de l’entrada.

L’organització proporcionarà informació exhaustiva sobre accessos, circulació, evacuació i normes de comportament durant l’esdeveniment a través del seu web, xarxes socials y mitjans electrònics proporcionats per la persona compradora. Es recomana encaridament que les persones que hagin d’assistir a l’esdeveniment estiguin atentes a totes aquestes comunicacions. En qualsevol cas, al recinte hi haurà elements informatius, amb idèntic contingut, en relació als deures d’obligat compliment per les persones assistents mentre romanguin en el recinte. Per a major seguretat, tant seva com de la resta de persones que assisteixin a l’esdeveniment, la persona que adquireix una entrada dona exprés consentiment per a rebre avisos de l’organització pels mitjans electrònics facilitats per la pròpia persona, la qual rebrà la mateixa protecció de dades proporcionada per a les dades utilitzades en l’adquisició de l’entrada (veure política de dades aquí)

És el deure de tota persona posseïdora d’una entrada seguir les normes generals previstes per a la ciutadania per prevenir contagis: tota persona contagiada està obligada a no acudir a l’esdeveniment. L’incompliment d’aquest deure pot donar lloc a responsabilitats penals per atemptat contra la salut pública.

En cas d’adquirir entrades per a un grup de persones, la persona que les adquireix està obligada a comunicar a TOTES les persones per a les quals adquireix les entrades els deures relatius a la prevenció de contagis per Covid-19 que es recullen en aquest apartat. Totes les persones assistents estan subjectes a aquestes normes.

L’organització podrà impedir l’entrada o la permanència al recinte a tota persona contagiada o amb símptomes compatibles amb la Covid-19 i estarà obligada a activar els protocols que corresponguin per alertar les autoritats sanitàries per tal que determinin les accions que s’hagin d’executar. En aquest sentit, la persona assistent que estigui en aquestes circumstàncies haurà de sotmetre’s a les instruccions de l’organització fins que l’autoritat pública competent prengui les decisions que corresponguin.

És obligatori seguir les normes de comportament i aquelles que estableixi l’organització per prevenir contagis per Covid-19. Aquestes normes són aplicables des que la persona accedeix als punts de control d’accés i fins que abandona el recinte. L’incompliment greu de les normes pot comportar l’expulsió del recinte de la persona infractora, amb pèrdua de qualsevol dret a devolució del preu pagat, i sense prejudici que el seu comportament pugui ser notificat a les autoritats competents en cas que sigui constitutiu d’una infracció administrativa o un delicte.